Worships

 1. Worship May’15 Pst.Roshan Mahesan
 2. Worship 1A – Pst.Roshan Mahesan
 3. Worship 1B – Pst.Roshan Mahesan
 4. Worship Nov’15 – Sis.Kavitha
 5. Worship Aug’15 Pst.Roshan Mahesan
 6. Worship May-15 Eugine
 7. Worship Dec’15 Pst.Roshan Mahesan
 8. Worship April-15 Bro.Suresh
 9. Worship Feb’16 Pst.Roshan Mahesan
 10. Worship March’16 Bro. Suresh Krishnaraj
 11. Worship May’15 Pst.Roshan Mahesan
 12. Worship April’16 Bro.Eugine
 13. Worship Aug’15 Pst.Roshan Mahesan
 14. Worship Feb’15 Sis.Kavitha
 15. Worship March’15 Bro.Eugine